CELTRANS-24.PL
Regulamin

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki najmu pojazdów w firmie CELTRANS Celmer Teresa Krobia ul. Wiejska 9 87-162 Lubicz NIP: 879-151-68-26 Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów najmu, chyba że konkretna umowa stanowi inaczej.
2. Strony:
2.1. Wynajmującym jest firma CELTRANS Celmer Teresa Krobia ul. Wiejska 9 87-162 Lubicz NIP: 879-151-68-26
2.2. Najemcą może być każda osoba spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie i podpisze umowę.
1. Najemcą pojazdu i jednocześnie osobą upoważnioną do kierowania pojazdu może być osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty lub paszport oraz od co najmniej roku posiada ważne na terenie Polski prawo jazdy.
2. Pojazdem mogą kierować osoby upoważnione do tego przez Najemcę, spełniające wymogi określone w pkt. 3 Regulaminu i zgłoszone Wynajmującemu.
3. Najemca zobowiązuje się do przekazania osobom upoważnionym do kierowania wynajętego pojazdu wszelkich informacji dotyczących użytkowania pojazdu oraz zapewni, aby zasady Regulaminu oraz umowy były przez nich przestrzegane. W razie niedotrzymania warunków Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas wynajmu.
4. Okres wynajmu pojazdu rozpoczyna się od daty określonej w umowie lub od daty przekazania pojazdu, a kończy się z dniem zwrotu pojazdu na podstawie protokołu zwrotu.

Obowiązki Najemcy

1. Podczas użytkowania pojazdu Najemca lub każda osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
1.1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych podczas kontroli ruchu drogowego (ważne na terenie Polski prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC, umowę najmu pojazdu oraz inne niezbędne dokumenty)
1.2. należytego zabezpieczania pojazdu i wyposażenia przed kradzieżą: każdorazowe zamykanie pojazdu, uaktywnianie wszelkich urządzeń antykradzieżowych, ściąganie panelu z radia i nie pozostawianie go w samochodzie
1.3. uniemożliwienia dostępu do dokumentów oraz kluczyków pojazdu osobom trzecim, nieupoważnionym do ich otrzymywania
1.4. uzupełniania zbiornika paliwem zgodnym ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz tankowania pojazdu na wyznaczonych przez Wynajmującego stacjach benzynowych
1.5. niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o awarii pojazdu lub szkodzie powstałej na pojeździe i postępować zgodnie ze wskazówkami wydanymi przez Wynajmującego
1.6. wykonywania na własny koszt i staranie obsługi codziennej pojazdu, tj. sprawdzanie i uzupełnianie wszystkich płynów eksploatacyjnych, sprawdzanie stanu ogumienia, działanie świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych
1.7. zabezpieczania pojazdu podczas awarii
1.8. zwrotu pojazdu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał lub opłacenia dotankowania pojazdu do stanu z początku wynajmu
1.9. zwrócenia pojazdu czystego i posprzątanego, jeśli protokół przekazania nie stanowi inaczej
1.10. poniesienia kosztów paliwa oraz parkowania w trakcie wynajmu, jak również innych kosztów, do których dopuścili się podczas wynajmu, tj. holowanie pojazdu, mandatów, opłat za korzystanie dróg itd.
1.11. w przypadku zaistnienia awarii lub szkody złożenia pisemnego oświadczenia i wyjaśnień
1. Wynajęty pojazd może przemieszczać się poza granice RP pod warunkiem uprzedniego poinformowania Wynajmującego i otrzymania od niego pisemnej zgody. Wyjazd poza granice RP możliwy jest do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Chorwacji, krajów skandynawskich oraz Szwajcarii. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o chęci wyjazdu poza granice RP przed odbiorem pojazdu. W przypadku chęci wyjazdu podczas najmu Najemca ma bezzwłocznie poinformować Wynajmującego nie mniej niż 12 godzin przed wyjazdem. Jeśli Najemca naruszy zasady określone w niniejszym punkcie zostanie obciążony karą umowną w kwocie określonej w Cenniku, a w razie jakichkolwiek awarii lub szkody powstałych poza granicami RP Najemca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.
2. Wynajmujący zabrania Najemcy:
3.1. dokonywania jakichkolwiek samodzielnych napraw i przeróbek w pojeździe lub zlecania napraw lub obsługę serwisową bez zgody Wynajmującego
3.2. przewożenia większej ilości osób niż jest to określone w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
3.3. obciążania pojazdu ładunkiem powyżej jego dopuszczalnej ładowności
3.4. holowania innych pojazdów wynajmowanym pojazdem
3.5. palenia tytoniu w pojeździe oraz dopuszczania do palenia przez pasażerów
3.6. wykorzystywania pojazdu do nauki jazdy, udziału w wyścigach i innych zawodach sportowych
3.7. podnajmowania lub odstępowania pojazdu osobom trzecim
W przypadku naruszenia w/w punktów Najemca zostanie zobligowany do uiszczenia opłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku Wypożyczalni. Co dotyczy pkt. 3.1. Najemca zostanie obciążony również kosztami doprowadzenia pojazdu do stanu przed przeróbką.
Gdy Najemca wynajmuje wraz z pojazdem akcesoria tj. fotelik dziecięcy, nawigację GPS bądź bagażnik dachowy ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy montaż i korzystanie z wynajętych akcesoriów.
1. Najemca odpowiedzialny jest za:
4.1. zdarzenia do jakich dojdzie podczas wynajmu pojazdu,
4.2. utratę dokumentów i/lub kluczyków pojazdu oraz innych elementów pojazdu
4.3. szkody wynikłe z nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym oraz regulowanie kar nałożonych przez odpowiednie organy
4.4. szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania i zabezpieczania pojazdu
4.5. jazdę pojazdem z usterką powstałą podczas wynajmu, jeśli może ona stanowić niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego lub stanu technicznego pojazdu
4.6. wszelkie koszty i konsekwencje związane z wszczęciem poszukiwania pojazdu.

Okres wynajmu i opłaty

1. Minimalny okres wynajmu pojazdu to 1 dzień, czyli 1 doba.
2. Doba wynajmu trwa 24 godziny od momentu rozpoczęcia wynajmu. Daty i godziny rozpoczęcia i zwrotu pojazdu określone zostają w umowie.
3. Najemca ma możliwość przedłużenia wynajmu za zgodą Wynajmującego, na co Wynajmujący może, lecz nie musi się zgodzić. Zamiar przedłużenia okresu wynajmu musi zostać zgłoszony przez Najemcę minimum 12 godzin przed końcem umownego terminu zwrotu.
W przypadku przedłużenia najmu o 1 dobę Najemca może powiadomić Wynajmującego telefonicznie, a opłatę uiścić w momencie zwrotu . Jeśli natomiast przedłużenie jest dłuższe niż o 1 dobę Najemca zobowiązany jest do stawienia się w biurze Wynajmującego w celu podpisania stosownego aneksu do umowy i uiszczenia opłaty za dodatkowe doby.
1. Przedłużenie okresu wynajmu przez Najemcę bez zgody Wynajmującego stanowi podstawę do obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości określonej w Cenniku. Jednocześnie, jeśli pojazd nie zostanie zwrócony w przeciągu 24 godzin od zakończenia umowy najmu Wynajmujący traktuje ową sytuację jako przywłaszczenie pojazdu (art. 284 KK) i niezwłocznie zgłasza ten fakt na Policję.
2. Najemca ma obowiązek zwrócić pojazd zaraz po zakończeniu obowiązywania umowy do miejsca ustalonego przez obydwie strony w terminie określonym na umowie. W przypadku zmiany miejsca zwrotu pojazdu Najemca zobowiązany jest poinformować o tym Wynajmującego.
3. Najemca zobligowany jest do zwrotu czystego i posprzątanego pojazdu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał w dniu wydania pojazdu. W przypadku braku paliwa Najemca uiszcza Wynajmującemu opłatę za dotankowanie zgodną z obowiązującą stawką w dniu zwrotu.
4. Cena za wynajem naliczana jest za całą dobę. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu powyżej godziny po umownym zakończeniu wynajmu zostaje naliczona płatność za kolejną dobę.
5. Opłata za wynajem pobierana jest z góry, za cały okres obowiązujący w umowie najmu.
6. Płatność za wynajem może zostać dokonana gotówką lub przelewem.
7. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego po zwrocie wynajmowanego pojazdu jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących wyglądu, wyposażenia i stanu pojazdu ma on prawo do obciążenia Najemcy kosztami związanymi z ich usunięciem lub wymianą.
8. Po zakończeniu wynajmu i zwrocie pojazdu Wynajmujący dokonuje całkowitego rozliczenia Najemcy. Na podstawie oględzin i sprawdzenia informacji na protokole przekazania Najemca zobowiązany jest do dokonania płatności z tytułu:
12.1. przedłużenia wynajmu pojazdu na podstawie uzgodnień lub aneksu
12.2. opłat karnych wynikających ze szkód i niewłaściwego użytkowania pojazdu
12.3. innych opłat wynikających z umowy i Regulaminu.
1. Najemca uiszcza Wynajmującemu kaucję w wysokości określonej w umowie najmu przed rozpoczęciem najmu i wydaniem pojazdu. Kaucja zostaje wpłacona jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych szkód powstałych z winy Najemcy.
Kaucja zostaje zwrócona częściowo lub w całości w dniu zwrotu pojazdu po końcowym rozliczeniu wynajmu.
2. W szczególnych przypadkach Najemca otrzymuje kaucję następnego dnia roboczego tzn.:
15.1. zwrotu pojazdu w stanie uniemożliwiającym dokonanie oględzin
15.2. zwrotu pojazdu po godzinach pracy Wynajmującego
15.3. zwrotu pojazdu poza siedzibą Wynajmującego
15.4. zwrotu pojazdu po zmierzchu lub w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających oględziny pojazdu.
16. Wynajmujący w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Najemcę naliczy karę umowną stosowną do dokonanych naruszeń przez Najemcę.

Serwis, przeglądy i naprawy

1. Najemca zgadza się i zobowiązuje do udostępnienia Wynajmującemu pojazdu w celu dokonania przeglądu okresowego wynikającego ze wskazań licznika kilometrów (tolerancja +/- 500 km) zgodnie z Rejestrem Obsługi Pojazdu w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym.
W sytuacji nieudostępnienia w danym terminie lub w ogóle pojazdu upoważnia Wynajmującego do nałożenia kary umownej na Najemcę według Cennika Wypożyczalni.
1. Najemca może dokonać napraw, poprawek, przeglądów lub innych czynności naprawczych oraz obsługowych pojazdu tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego we wskazanym miejscu i zakresie napraw. W takiej sytuacji Najemca zobowiązany jest do przedstawienia rachunków za wykonaną naprawę oraz złożenia wyjaśnień z opisem powstania usterki.
2. Wynajmujący po przeanalizowaniu zasadności naprawy przez Najemcę i braku jego winy dotyczącej awarii zwróci wszystkie koszty na podstawie rachunków przekazanych przez Najemcę.

Uszkodzenie, awarie, wypadek, kradzież pojazdu

1. W przypadku awarii, wypadku drogowego, utraty kluczyków, kradzieży lub innego czynu zabronionego podczas użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o zaistniałej sytuacji oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego, a przede wszystkim natychmiastowego wezwania Policji i zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela widniejącego na polisie ubezpieczeniowej.
2. W przypadku nie poinformowania Wynajmującego o zaistniałej sytuacji obciąży Najemcę całkowitym kosztem naprawy oraz kosztami związanymi z ową naprawą, jakie poniósł Wynajmujący.

Obowiązki Wynajmującego

3. W sytuacji unieruchomienia wynajętego pojazdu na dłużej niż 24 godziny, Wynajmujący zobligowany jest do zapewnienia Najemcy samochodu zastępczego do momentu naprawy uszkodzonego pojazdu.
4. Wynajmujący zapewni samochód zastępczy w tej samej klasie co wynajęty pojazd. W przypadku, gdy samochód zastępczy jest niższej klasy Najemca uiszcza obniżony czynsz za wynajem.
5. Samochód zastępczy zostaje przekazany Najemcy w przeciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii uniemożliwiającej dalsze użytkowanie pojazdu.
6. Wynajmujący nie przekaże samochodu zastępczego Najemcy w przypadku, gdy utraci on dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową, kluczyki lub tablicę rejestracyjną, bądź pojazd wynajęty zostanie unieruchomiony poza granicami Polski.
7. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Najemcy wskutek awarii, uszkodzenia lub wypadku pojazdu, chyba, że zaistniały one w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.

Ubezpieczenie pojazdu

1. Każdy wynajmowany pojazd posiada pełen zakres ubezpieczenia OC i AC. Zwalnia ono Najemcę lub osobę kierującą pojazdem od odpowiedzialności w przypadku zdarzenia drogowego i kradzieży z wyjątkiem:
1.1. uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po spożyciu narkotyków lub innych substancji odurzających i psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy
1.2. umyślnego uszkodzenia pojazdu
1.3. uszkodzenia pojazdu w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o 30 km/h lub w przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego
1.4. szkody całkowitej z winy Najemcy, rozliczanej w ciężar polisy AutoCasco oraz kradzieży pojazdu z wyłączeniem pkt. 1.10. - Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem, zgodnie z Cennikiem
1.5. szkody powstałej podczas kierowania pojazdu przez osobę nieupoważnioną
1.6. gdy kierowca zbiegnie z miejsca zdarzenia
1.7. wszystkich szkód częściowych nie rozliczanych w ciężar polisy
1.8. włamania, w wyniku którego skradziono wyposażenie pojazdu – Najemca ponosi pełne koszty
1.9. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub polis
1.10. kradzieży pojazdu, w przypadku niedopilnowania przez Najemcę zabezpieczenia pojazdu, tj. niezamknięcie na kluczyk, nie uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń antykradzieżowych i/lub gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć Wynajmującemu kluczyka i dokumentów skradzionego pojazdu – pełny koszt ponosi Najemca
1.11. uszkodzenia pojazdu lub wyposażenia wskutek kradzieży, jego kradzieży lub kradzieży wyposażenia, do którego doszło poza granicami Unii Europejskiej.

W wyżej wymienionych przypadkach Najemca ponosi całkowite lub częściowe koszty szkód. Jest również zobligowany do zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia wraz z ich zmianami, postanowieniami polisy i przestrzegania ich oraz w przypadku udostępnienia pojazdu innym osobom poinformować kierującego o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów pod rygorem pełnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody.
Najemca ma możliwość przed zawarciem umowy najmu, jak również po jej zawarciu zapoznania się z treścią aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia.
1. Za każdym razem, gdy w Regulaminie występuje fraza „opłata w związku ze zdarzeniem” należy rozumieć opłatę, która Najemca ma obowiązek uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych niezależnie od w/w opłaty.
2. Pojazdy mogą być ubezpieczone od OC w ruchu zagranicznym tzw. Zielona Karta. Ubezpieczenie to zostanie wydane Najemcy po zgłoszeniu tego faktu Wynajmującemu minimum 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu.
3. Każdy pojazd posiada zabezpieczenia antykradzieżowe wymagane przez zakład ubezpieczeń.
4. Najemca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu, jak również zgłosić zdarzenie na Policję i postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.
5. W przypadku powstania w trakcie wynajmu szkody zakwalifikowanej przez zakład ubezpieczeniowy jako szkoda całkowita oraz w przypadku kradzieży całego pojazdu, nawet bez winy Najemcy, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty w związku ze zdarzeniem określonej w Cenniku.

Inne

1. Wynajmujący ma prawo w każdym momencie trwania umowy do kontroli stanu pojazdu i warunków jego eksploatacji przez Najemcę. Jest również uprawniony do żądania od Najemcy kluczyków i dokumentów od pojazdu. Najemca ma obowiązek wydać dokumenty i kluczyki do pojazdu na żądanie Wynajmującego.
2. Przejęcie dokumentów i kluczyków do pojazdu zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem, podpisanym przez obie strony.
3. Najemca ponosi wszelkie koszty związane z windykacją zaległości powstałych w związku z wynajmem pojazdu oraz w przypadku zatrzymania pojazdu przez organy do tego uprawnione, za które odpowiedzialności nie ponosi Wynajmujący Najemca ponosi wszelkie koszty związane z odzyskaniem pojazdu. W przypadku niemożności jego odzyskania Najemca zobowiązany jest do zapłaty równowartości pojazdu.

Postanowienia końcowe

4. Dane osobowe Najemcy są chronione zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy.
5. W przypadku niewywiązania się Najemcy z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa, jak również do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.
6. Wszelkie spory Stron wynikłe w związku z realizacją umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.
7. Umowa najmu zawiera oświadczenie, iż Najemca zapoznał się z Regulaminem.
8. Regulamin stosuj się do wszystkich umów najmu pojazdów, chyba, że umowa z Najemcą stanowi inaczej.

CENNIK

1. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 200 zł
2. Brak lub uszkodzenie kluczyka bez pilota zamka centralnego – 350 zł
3. Brak lub uszkodzenie kluczyka z pilotem zamka centralnego – 750 zł
4. Brak lub zniszczenie kołpaka oryginalnego – 100 zł
5. Brak lub zniszczenie kołpaka nieoryginalnego – 50 zł
6. Palenie tytoniu w pojeździe – 300 zł
7. Uszkodzenie wnętrza – 50 zł – 400 zł
8. Pranie tapicerki – 50 zł – 200 zł
9. Mycie pojazdu: dostawczego 80 zł
10. Sprzątanie pojazdu – 50 zł
11. Brak części wyposażenia pojazdu, w tym braku panelu do radia – 300 zł
12. Demontaż części wyposażenia pojazdu lub dokonanie przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego -300 zł
13. Holowanie innych pojazdów wynajętym pojazdem – 200 zł
14. Przewożenie zwierząt wewnątrz pojazdu – 50 zł
15. Wyjazd zagraniczny - 100 zł
16. Niedozwolone przemieszczanie się pojazdu poza granicami RP – 150 zł za każdą dobę pobytu pojazdu poza granicami RP
17. Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem – 200 zł
18. Zwłoka w zwrocie pojazdu – trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki
19. Opłata za przekroczenie limitu kilometrów – 0,15 zł za każdy kilometr ponad limit
20. Przekroczenie prędkości 130 km/h – 250 zł
21. Niedziela – 50 zł dodatkowo za wynajem
22. Za wynajem samochodów od Poniedziałku do Soboty po godz. 21.00 dodatkowa opłata 50 zł.

Podane ceny są cenami NETTO w PLN, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.